Ways of Knowing

Er «Ways of Knowing» den viktigste læreboka jeg har lest? Ja, jeg tror faktisk det.

IMG_6964Boka beveger seg innom en rekke forskningsmetoder, men disse skrives inn i to brede metodologier – med ulike oppfatninger om både kunnskap og virkelighet. Slik belyses et sentralt, men underbehandlet brytningspunkt i den moderne samfunnsvitenskapen.

Som faglærer i kvalitativ metode på masterkurs i statsvitenskap (ved NTNU), har jeg jobbet grundig med boka. Innholdet er imidlertid verdifullt langt utover studentenes rekker. Her vil mange kunne tilegne seg viktige innsikter. Jeg fikk hvert fall mye nyttig input på temaer som har engasjert meg i 20-30 år. Derfor vil jeg skrive ut et grundig konsentrat, ispedd mine tanker og noen få kritiske kommentarer.

Boka skiller mellom metode (konkrete verktøy og de tekniske prosedyrene for deres bruk) og metodologi, og påpeker at mange forskere altfor raskt hopper inn i metodene og innsamlingen av data. Forut for utforming av forskningsdesign og metodevalg, bør vi avklare vår forståelse av virkeligheten og hvordan den kan studeres. Vi kan her skille mellom tre nivåer:

 • Ontologi: Hva består verden av; hva er den sosiale virkelighetenes beskaffenhet?
 • Epistemologi: Hva kan vi vite om virkeligheten; hvordan oppnår vi erkjennelse, innsikt og kunnskap?
 • Metodologi: Hvordan kan vi gå fram for å etablere ny kunnskap; hvilke metoder er tilgjengelige, og hvordan kan disse anvendes på en god måte?

Spørsmål som dette besvares på varierte måter, men boka sier at det likevel er mulig å beskrive to hovedformer for samfunnsforskning: naturalisme og konstruktivisme. Fra begge posisjonene er målet å etablere forskningsbasert kunnskap. Forskjellene handler om ulik forståelse av den sosiale virkelighetens natur, samt hvordan denne virkeligheten kan studeres og analyseres. Dette leder til uenighet om vitenskapen er enhetlig eller ikke, hva som er formålet med forskning, samt hvordan vi avgjør hvilke metoder, data og bevis vi bør stole på.

Dersom vi klarer å gripe disse nyansene, vil vi øke vår bevissthet om hvordan kunnskapsblikket innvirker på forskningen vi bedriver. Min forankring har lenge vært i en konstruktivistisk posisjon. Ta f.eks mine grønne bøker. Noen forventet sikkert å lese faktabaserte avklaringer av staus, årsaksmekanismer og løsninger. Men ambisjonen var en annen, nemlig å belyse strømninger som former samfunnsutviklingen – med sikte på å etablere forståelse av hvor de kommer fra, hvordan de preger oss, samt hva slags politisk mulighetsrom de gir oss.

En slik analyse har et tydelig konstruktivistisk anslag. Men dette må ikke tolkes som en avvisning av naturalistisk forskning. Jeg sier «ja takk, begge deler». Fra hver sin kant gir naturalisme og konstruktivisme viktige bidrag til en sammensatt, tidvis motsetningsfull kunnskapsdannelse. Vi trenger begge varianter.

Naturalismen

Den naturalistiske posisjonen legger til grunn at det finnes en Virkelig Verden, satt sammen av avgrensbare elementer og deres systematiske samspill. Denne virkeligheten eksisterer uavhengig av oss, og kan observeres og beskrives via observasjonsutsagn (objektivt sanne i den grad de korresponderer med virkeligheten). Forskningens mål er å synliggjøre verden slik den egentlig er, gjennom å beskrive empiriske regulariteter og avdekke kausalmekanismene som skaper disse regularitetene. Til dette trengs en logisk fornuft, som kan understøtte stegene fra registrerte fakta til kumulativ kunnskap.

Er ikke dette en grei beskrivelse av hva store deler av vår kunnskapsproduksjon søker i retning av? Ikke bare i akademia, men også i oppdragsforskningen – og, for så vidt; i journalistikken og annen sakprosa.

Jonathon Moses og Torbjørn Knutsen viser oss at sporene strekker seg tilbake til 1500- og 1600-tallet, da Galilei, Kepler og Newton grunnet sin vitenskap i systematiske observasjoner. Slik la de grunnlaget for en ny, empiristisk epistemologi, båret videre av vitenskapsfilosofer som Francis Bacon, John Locke og David Hume. Budskapet var at bare direkte observasjoner kan gi sikre utsagn om verden, hvorfra vi kan utlede sann kunnskap. Parallelt ble en mer rasjonalistisk posisjon utviklet av bl.a Rene Descartes. Metoden er her gjennomført reduksjonistisk. Hvert problem splittes i dets minste deler, hvorpå vi starter med de enkleste komponentene og systematisk bygger kunnskapen derfra.

I sin samtid framsto empirismen og rasjonalismen som motsetninger. Fra dagens utkikkspunkt er fellestrekkene vel så tydelige. I møtepunktet mellom dem ble den moderne vitenskapen forankret i sansebaserte observasjoner og rasjonell behandling av disse. Herfra strekker linjene seg videre fram mot samfunnsforskere som August Comte og Émile Durkheim. Sistnevnte etablerte en sosiologi som søkte etter sosiale lover gjennom systematisk, empirisk observasjon.

Noen år senere oppsto den logiske positivismen. Den fremmet krav om at forskning skulle preges av en stringent induktiv logikk, pluss at det måtte etableres et absolutt skille mellom vitenskap og ikke-vitenskap. Demarkasjonslinjen ble her formulert gjennom det såkalte verifikasjonsprinsippet, som angir prosedyrer for hvordan vi beveger oss fra systematisk observasjon til sikker kunnskap, gjennom å verifisere hver setning vi formulerer mot en objektivt gitt virkelighet. Sherlock Holmes gir en utmerket illustrasjon på en slik arbeidsmåte: han samler fakta, kombinerer dem, eliminerer de kombinasjonene som ikke kan støttes av bevis, og finner slik sannheten.

Karl Popper leverte en rammende kritikk mot en slik rendyrket posisjon. Hans poeng var at observasjoner alene ikke kan gi sikker kunnskap om framtiden. Å verifisere viten på absolutt sikker måte er sjelden mulig. Falsifikasjonsprinsippet er bedre, fordi vi der formulerer hypoteser som testes mot empirien, og forkastes hvis de viser seg feil. Popper gir med dette slipp på ønsket om å nå en endelig sannhet, men gir oss en prosedyre for å kunne kvitte oss med feiltagelser.

Senere tilføyde C. G. Hempel og Imre Lakatos noe viktig. Vitenskapen bør søke etter årsak/virkning-mekanismer, men dette krever at betingelsene for at en kausalmekanisme skal gjelde må avklares. Dette klarer vi ikke med empiriske observasjoner alene. Isteden må vi akseptere at teorier trengs for å kunne finne en vei gjennom empirien. I tillegg bør vi også innse at en teori kan romme både rett og feil, og består av utskiftbare elementer. På dette viset modereres falsifikasjonsprinsippet. Én feil er ikke tilstrekkelig til å forkaste en hel teori. Så lenge teoriens prediksjonskraft består, vil forskerne heller jobbe videre for å gjøre den mer robust.

Dette ble en kjapp gjennomgang av komplekse tema, som selvsagt behandles mer detaljert i Ways of Knowing. Vi står overfor en metodologi som rommer ulike nyanser, posisjoner og brytningspunkt, men på tvers av disse forskjellene finner vi likevel en del viktige trekk som går igjen. Det er disse fellestrekkene vi favner med begrepet «naturalisme».

Kritisk blikk på naturalismen

Kort oppsummert antar naturalistene at den virkelige verden har tydelige mønstre, som vi kan observere, beskrive og utnytte. Mon tro om dette er holdbart, i møtet med menneskets selvbevisste, kreative, intensjonelle handlinger? Dersom samfunnsmessige strukturer er skapt av mennesker, kan vel disse også endres eller rives ned? Kan en vitenskap som fokuserer på regularitet og likevekt, risikere å miste noe vesentlig? Burde ikke forskerens blikk også vendes mot asymmetri, bruddflater og tilblivelse?

Disse spørsmålene er viktige. Det er gjerne de stabile og vedvarende mønstrene som kommer i samfunnsforskningens fokus. Fører ikke dette til at vi undervurderer kraften i det sjeldne, som kommer overraskende og med stor effekt? Kanskje dette er grunnen til at samfunnsøkonomer litt for ofte overser det som skjer hinsides fagets etablerte modeller, som f.eks finanskrisen?

Herfra går det en sti videre til et annet, mer radikalt spørsmål: Er begrepene våre kun rasjonelle redskaper? Vil de ikke også være medskapende av den virkeligheten vi studerer?

Her kan vi f.eks peke på den omstridte tesen om «sivilisasjonskrig», lansert av Samuel P. Huntington i 1993. Begrepet ble møtt med mye faglig kritikk, men den spredte seg likevel, parallelt med voksende frykt for islam. Betyr dette at Huntington avdekket en objektiv realitet (naturalisme), eller kan vi si at krigsbegrepet brukes til å legitimere konflikten, og dermed har blitt en selvoppfyllende profeti (konstruktivisme)?

Lignende spørsmål kan stilles til begrepet «kvalitet» i offentlig tjenesteproduksjon. Begrepet har gjennom minst 20 år blitt koblet til kvantitative resultatindikatorer, med tilhørende målinger, sammenligninger og rangeringer. Spørsmålet blir da om måling av kvalitet vil avspeile en objektiv realitet (naturalisme), eller snarere må forstås som en virkelighet som formes og transformeres gjennom kraften i begrepet og dets tilkoblede praksiser (konstruktivisme)?

Eksemplene viser hvordan naturalisten og konstruktivisten betrakter verden på ulikt vis. Hva slags forskningsspørsmål som framstår som viktig, hvordan prosjektet designes og hvilke metoder som tas i bruk, preges på dette viset av hvordan vi oppfatter virkeligheten. De som kritiserer naturalismen, sier at samfunnsforskningen bør gjøre mer enn å lete etter faste mønstre. Vi bør også avdekke hvor mønstrene kommer fra, hvordan de har utviklet seg, hvordan de brytes mot hverandre, hvordan de skifter på å være synlige og mindre synlige – og; hvilke effekter alt dette har.

Leter vi etter slike trekk ved verden, innser vi raskt den samfunnsmessige ontologien ikke er ensartet. Snarere preges verden av pluralitet, der objektene vi studerer vil endre seg med konteksten de inngår i og perspektivene de betraktes fra. Sammenlinget med den virkeligheten naturvitenskapen utforsker, framstår den sosiale virkeligheten som mindre sikker, mer betinget, mer i stand til å framstille seg selv på varierte måter. Alt dette må vi ta innover oss, dersom vi skal bli gode forskere.

Den ontologiske kritikken leder videre til en epistemologisk tvil, som kan formuleres i tre varianter.

For det første: Hvis den sosiale verden er fylt med mening, må vi via disse meningene for å forstå det som foregår. Og mening bæres i stor grad gjennom språket, som skaper et nett av relasjoner mellom det vi observerer og det vi alt mener å vite. Denne innsikten har i stor grad blitt oversett av naturalistene. Isteden tenderer en til å betrakte språket som et gjennomsiktig redskap, som vi uten videre kan bruke til å formulere og formidle klare og presise observasjonsutsagn.

For det andre: I det vi erkjenner at vår forforståelse alltid vil innvirke på det vi studerer, må vi innse at fakta ikke bare finnes «der ute». Vel så mye må empirien forstås som skapt gjennom våre fortolkningsprosesser, der vår teoretiske interesse, problemet vi utforsker og situasjonen vi befinner oss i, gir observasjonen en retning som innvirker på hva vi ser. Alt dette leder til en tredje utfordring, rettet mot selve den vitenskapelige rasjonalitetens autoritet: Kan for sterke krav om logisk fornuft medføre at vi mister kontakten med viktige deler av den menneskelige erfaringen?

Slike ontologiske og epistemologiske former for tvil, åpner for et spørsmål om kravet om enhetlig vitenskapelig metodologi er for strengt? Bør vi heller søke i retning metodologisk pluralisme (med tydelig grensedragning overfor det som ikke kan regnes som vitenskap), eventuelt mer radikalt fleksible analysestrategier (uten noen entydig grensedragning mellom vitenskap/annen kunnskap)? Vil ikke slike varianter åpne for en forskning som kan berøre mer av virkeligheten? Via spørsmål som dette, åpner vi døra til en alternativ metodologi.

Konstruktivismen

Den naturalistiske metodologien rommer viktige former for skepsis. David Humes pekte f.eks på at selv om vi ser at en biljardkule treffer en annen kule som så settes i bevegelse, kan vi ikke se selve årsaksmekanismen. Hume mente dette tilsa at vitenskapen burde begrense seg til å beskrive empiriske mønstre.

Med samfunnsvitenskapen blir det enda mer komplekst, ettersom forskeren her ikke bare har fokus på en fysisk mekanisme (som Hume var opptatt av), men også intensjonelle (biljardspillernes tanker, mål osv) og institusjonelle mekanismer. Sistnevnte møter vi gjennom biljardspillets regler. Disse er utviklet over tid og foranderlige. Ved et gitt tidspunkt utgjør de likevel entydige krav til spillerne, samtidig som de (mer diffust) vil være del av spillernes og tilskuernes meningshorisont.

Ved å peke på slike faktorer, trer konturene av en kompleks virkelighet fram, der variablene verken er konstante eller enkle å skille fra hverandre. Dette utfordrer naturalismens strenge krav om å avdekke virkelighetens regulariteter og kausalmekanismer.

Et avgjørende bidrag til konstruktivismen finner vi i Immanuel Kants skille mellom verden i seg selv (noumena) og hvordan denne oppfattes av oss (phenoumena). Med dette skapes det en åpning for at de regularitetene vi observerer, ikke befinner seg i naturen, men snarere er en effekt av vår ordning av tingene.

For Kant handlet dette om å avdekke medfødte ordningskategorier, som gjør at vi uten videre vet at biljardkulen som setter en annen kule i bevegelse handler om årsak/virkning. Men tanken om et skille mellom virkeligheten og vår oppfatning av denne, åpnet for noe mer, nemlig analyser av hvordan kulturen, samfunnet, tiden vi lever i osv legger føringer på hvordan både forskere og folk flest ordner verden.

Moses & Knutsen deler disse faktorene i fire kategorier, som utvilsomt flyter over i hverandre.

For det første lever vi i historien, som over tid etablerer et dynamisk, bevegelig «basseng» av felles kunnskap. Thomas Kuhn peker f.eks på hvordan naturvitenskapens spørsmål, prosedyrer og etablerte sannheter, vil preges av en innramming (eller et paradigme) som før eller senere vil endre seg.

Dernest virker vår sosiale virkelighet inn på kunnskapsdannelsen. Dette gjelder ikke bare i storsamfunnet, men også i samspillet mellom ulike forskere. De ideene og argumentene vi fremmer, er sjelden basert på direkte, empirisk observasjon. Snarere er vitenselementene utviklet av mennesker vi aldri har møtt, og ivaretatt gjennom sosialt samspill og sosiale relasjoner (med mer eller mindre preg av hierarki og makt).

En tredje kategori omhandler ideenes rolle. Enkelt sagt vil ideer forme vår forforståelse, og dermed innvirke på kunnskapsprosessen. Anthony Giddens begrep om «strukturering» formidler noe viktig her. Vi befinner oss alltid innenfor forutgående strukturer, som samtidig modifiseres gjennom våre handlinger. Dette gjelder også for samfunnsforskeren eller journalisten. De observerer en verden som alt er fortolket av andre, hvilket betyr at de opererer i den virkeligheten de forsøker å etablere kunnskap om.

Herfra ledes vi videre til en fjerde kategori, nemlig språk og kommunikasjon. Mens naturalister betrakter språket som rasjonelt redskap og gjennomsiktig medium, ser konstruktivisten språket som noe vi «lever i». Språket involverer hele samfunnet, former blikket vårt, og muliggjør kommunikative handlinger mellom mennesker. Bidragsytere til slike tanker finner vi bl.a annet hos Ferdinand de Saussure, strukturalismen og post-strukturalismen.

Om jeg her skal legge inn litt kritikk mot Ways of Knowing, burde forfatterne gått mer inn i fenomenologien og kommunikasjonsteoriene til henholdsvis Jürgen Habermas og Niklas Luhmann, gitt at de bidrar til den språklige vendingen via andre spor enn (post-)strukturalismen. Videre er det diskutabelt å plassere Michel Foucault i idé-kategorien. Foucault rettet sine analyser mot hvordan både objektene vi utforsker og de subjektposisjonene vi inntar, inngår i (re)konstruerende prosesser, i et kontinuerlig samspill mellom viten og makt. Mitt kritiske innspill vil være at dette ikke kan reduseres til ideer, men snarere handler om virkelighetsformende strømninger der ord og ting, utsagn og praksiser veves sammen.

Uansett, det viktige her er at vi må innse at i konstruktivistisk forskning møter vi en rekke ulike tankespor og perspektiver. Det er vanskelig å se noen entydig ontologi, epistemologi eller metodologi her. Det de ulike bidragsyterne har til felles, er at de er kritiske til naturalismens dominans og makteffekter. Ut av denne kritikken vokser det fram elementer som henger mer eller mindre sammen:

 • En ontologi basert på at vi både er formbare og aktivt deltar i formingen av vår verden, hvilket medfører at tvetydighet og omskiftelighet gis større rom enn i naturalismen.
 • En epistemologi der persepsjon og fornuft suppleres med f.eks empati, og der kontekstens betydning for hva vi kan vite vektlegges mer. Det legges til grunn at viten og makt samspiller, med den følge at vi som forskere også inngår i formingen av virkeligheten vi studerer.
 • En metodologi som aksepterer at verden er fylt med repetisjoner og regulariteter, men utforsker disse som midlertidige, formbare konstruksjoner.

Vi har med dette gitt en skisse av naturalismen og konstruktivismen. Det som gjenstår er å mer kort bevege oss gjennom de til sammen åtte kapitlene i Ways of Knowing der de metodologiske posisjonene kobles til konkrete forskningsmetoder.

Forskningsmetoder i naturalistisk innramming

Naturalismen opererer ut fra et entydig metodehierarki. Den eksperimentelle metoden er idealet, med dens mulighet til å systematisk ordne, kontrollere, måle og teste kausale relasjoner. Statistikken er en bra erstatning, ettersom den ivaretar eksperimentets sterkeste sider, spesielt det at teori/empiri og årsak/effekt-variablene kan skilles tydelig fra hverandre. Dersom antall observasjoner er begrenset, er den komparative metoden akseptabel. I verste fall, dersom selv det å sammenligne ulike cases er umulig, er det greit å gripe til rene casestudier og/eller historisk metode.

Poenget her er (som vi har sett) at naturalisten legger til grunn at vi gjennom systematisk bruk av metoder og teknikker kan avdekke regulariteter i virkeligheten. Kontroll og sammenligning er grunnteknikker for identifisering, isolering og utforskning av regularitet mellom isolerte variabler. Klarer vi dette, har vi tatt første steget på veien mot å etablere objektiv kunnskap om årsak/virkning-mekanismer i samfunnet. Eksperimentet blir dermed den fremste metoden for naturalisten, gitt at vi her kan maksimerer muligheten til kontroll. Utfordringen er at selv om slike metoder er nyttige i naturvitenskapen, er de ikke nødvendigvis enkle å overføre til samfunnsvitenskapen – der både etiske, praktiske og rent metodiske faktorer gjør forskningen mer kompleks.

Dermed blir statistikken er mer plausibel metode for de fleste samfunnsforskerne. Via dens teknikker kan vi samle empiri fra populasjonen som helhet, og bruke dette til å beskrive regulariteter, analysere korrelasjoner og etablere prediksjoner. Metoden er effektiv, og den tilfredsstiller naturalismens krav til god forskning. Som ved eksperimentet er forutsetningen at virkeligheten kan deles inn i uavhengige, entydige variabler, som en så søker etter mønstre mellom. Det legges til grunn at mønstrene både finnes i verden, og er så stabile at analysen kan generaliseres til populasjonen som helhet.

Den komparative metoden aksepteres også. Det er mulig å si at all vitenskap er sammenlignende av natur. Dessuten er metodene for systematisk komparasjon modellert ut fra eksperimentelle/statistiske design. Alle de tre metodene involverer kontrollert variabel-analyse. Forskjellen ligger i at den komparative metoden ikke ser bort fra den naturlige konteksten det hele foregår innenfor, hvilket åpner for mer sammensatte studier av utvalgte kausalmekanismer. For naturalismen ligger det et problem her; når casene er få og basert på selektivt utvalg, blir muligheten til å generalisere kunnskapen svakere. En forsøker gjerne å møte dette ved å legge strenge begrensninger på den komparative analysen.

Et siste alternativ er å ta i bruk f.eks historisk metode, intervjuer og casestudier. Dette møtes med ambivalens innenfor naturalismen. Det kvalitative intervjuet gir utvilsomt viktig tilgang til enkeltpersoners livsverden og konkrete praksis, noe empirister vet å verdsette. Men samtidig ligger det en forventning i naturalismen om at all forskning skal kunne gjøre slutninger fra partikulære data til generaliserbar kunnskap. De som intervjues bør derfor være representative for det de er del av, og forskeren må ha sterk bevissthet om faren for målefeil av ulike slag. Dette leder til en metodelitteratur med preg av strenge retningslinjer for både datainnsamling og analyse. Først når forskeren klarer å møte kravene og systematisere metodebruken, vil naturalisten kunne akseptere at intervjuet osv kan supplere de mer systematiske metodene.

Forskningsmetoder i konstruktivistisk innramming

For naturalisten er det å hente ut, beskrive og forklare mønstre i den samfunnsmessige virkeligheten en rimelig rett-fram-prosess. For konstruktivisten er det mer komplekst – fordi virkeligheten ikke ses som en entydig størrelse som kan fanges i sin helhet, og fordi data ikke forstås som objektive enheter som bare kan graves fram.

Casestudiens fokus på helhetlig kontekst blir dermed en mer relevant forskningsstrategi, der forskeren gjerne forsøker å belyse casen gjennom tykk beskrivelse. Det legges til grunn at varierte framstillinger er mulig, og at det å anvende ulike perspektiver er mer fruktbart enn å søke etter den eneste ene sannheten. Derfor er caseutvelgelsen og datainnsamlingen mindre streng og mer åpen for fleksible tilpasninger enn innenfor naturalismen.

Vi nevnte at Sherloc Holmes representerer en rendyrket naturalisme. Motsatsen finner vi i Miss Marple. Hennes framgangsmåte handler ikke om systematiske metodeprosedyrer, men om intim kjennskap til folk og kontekst. Via nærgående tolkingsarbeid kan konstruktivisten belyse hvordan kommunikative mønstre, sosiale mekanismer, historiske føringer, ideer og diskurser fungerer til å gi samfunnslivet en midlertidig innramming og en retning.

Enda en gang må jeg protestere litt på framstillingen av Michel Foucault. Det blir for mye fokus på mening, ideer, representasjoner og lingvistiske regulariteter. Det diakrone og materielle blir i for stor grad borte. Min bok Foucault og den norske barnehagen synliggjør den analytiske betydningen av disse nyansene. Når det er sagt, vil jeg understreke at denne kritikken ikke rokker ved den overordnede argumentasjonen til Moses & Knutsen.

Selv om konstruktivister gjerne søker narrativ framstilling av enkeltcases, benyttes også komparativ analyse. Ikke for å avdekke lovmessigheter, men for å belyse variasjonen mellom kontekster, diskurser osv. F.eks sammenligner Foucault i Tingenes Orden i) tre tidsmessig påfølgende epistemologiske rom, samt ii) parallelt eksisterende kunnskapsfelt, i vår tid kjent som økonomi, biologi og språkvitenskap. Hypotesen er at bruddene mellom hver tidsepoke er så markant, at de tre kunnskapsfeltene har mer til felles med hverandre enn sine egne forgjengere. Dette er radikalt, fordi det utfordrer vitenskapens framskrittsfortelling. Tilsvarende i Overvåking og straff, der Foucault i løpet av de første sidene skaper en tydelig kontrast mellom to påfølgende strafferegimer. På lignende vis bruker jeg et komparativt grep i Fra evig vekst til grønn politikk, ved å belyse tre diskurser og hva slags virkeligheter de leder i retning av.

Mange konstruktivister nærer skepsis overfor statistikken, ettersom metoden legger lite vekt på kontekstuelle faktorer. Framfor å anvende statistikk, forsker en heller på hvordan tallproduksjonen inngår i formingen av samfunnsmessig virkelighet. Her burde Moses & Knutsen lagt inn en referanse til en omfattende antologi produsert ved deres eget institutt, nemlig The Mutual Construction of Statisics and Society. Samtidig har de et viktig poeng når de peker på at det de senere årene er utviklet sofistikerte statistiske metoder med konstruktivistisk anslag. Dette åpner spennende muligheter for en mer kvantitativ konstruktivisme.

Som nevnt er eksperimentet den foretrukne metoden for naturalistene. Ways of Knowing får fint fram at en slik metode kan anvendes også innenfor en konstruktivistisk horisont – men; der naturalisten luker bort konteksten, er det nettopp den som her kommer i fokus. Boka kunne gitt mer plass til etnometodologisk hverdagssosiologi, men gir isteden interessante beskrivelser av kunstig frambrakte kontekster (f.eks nettbaserte musikkmarkeder), bruk av imaginære resonnementer (det vises til Platon, Hobbes og Rousseau, så vel som Helge Ingstad), samt aksjonsforskning.

Alt i alt

Denne gjennomgangen ble lengre enn planlagt. Det betyr selvsagt ikke at alle nyansene er belyst. Boka bør definitivt leses i sin helhet, fordi den utgjør en læringes tour de force for de som tar seg tid til en rolig og grundig gjennomgang.

Oppsummert kan vi si at naturalismen søker en streng definisjon av hva som er vitenskap, og opererer med et tydelig hierarki av metoder. Konstruktivismen er mindre ensartet, uten klare avgrensninger og med fleksibel holdning til metodebruk og metoderegler. Innenfor disse to idealtypene er mangfoldet og brytningene til dels markante. Ja, blant konstruktivistene er variasjonen tidvis så stor at det kan diskuteres om det er riktig å samle dem i én kategori? Moses & Knutsen har uansett gjort dette, og i pedagogisk forstand fungerer dette grepet veldig bra.

Vi bør ikke tenke todelingen som en enten/eller-dikotomi. Det finnes gråsoner mellom posisjonene, og det bør være mulig å bygge bro fra den ene til den andre, der en henter styrker fra begge sider. Jeg liker at boka anlegger et slikt perspektiv, for tiden er overmoden for å komme seg ut av skyttergravskrigen som i lang tid har fått utfolde seg.

Samtidig bør vi anerkjenne at forskjellene er reelle og betydningsfulle. Ifølge forfatterne er distinksjonen langt viktigere enn den tradisjonelle debatten mellom kvantitativ og kvalitativ metode. Ways of Knowing antyder at sistnevnte skille omtrent kan skrinlegges. Dette synes jeg kanskje blir å strekke poenget for langt. Det finnes nok av litteratur som påviser viktige skiller mellom kvantitative og kvalitative metoder, den kunnskapen hver av disse frambringes, samt de effektene forskjellene kan ha. Men dét er en annen diskusjon.

Til sist må vi sveipe innom såkalt vitenskapelig realisme, et bevisst program for å overkomme skillet naturalisme vs konstruktivisme. Denne posisjonen preges mest av naturalistisk metodologi, men legger samtidig en mer «føyelig ontologi» til grunn – der den samfunnsmessige virkeligheten betraktes som både strukturert, variert og i endring. Moses & Knutsen har nok sympati for dette programmet, men advarer samtidig mot ønsket om å etablere en ny enhetsvitenskap som søker å sluke all variasjon. Da er det bedre å akseptere forskjellene, samtidig som vi forsøker å bedre muligheter for kommunikasjon og samspill mellom naturalismen og konstruktivismen.

3 tanker om “Ways of Knowing

 1. Fin tekst. Viktig tema, noe lang flere burde lære seg mye mere om. Man kunne for eksempel med fordel lagt opp til at minst halvparten av alle masteroppgaver skrevet på universiteter og høyskoler hadde vitenskapsteori som tema. I lang tid, og fremdeles, har det vel vært slik at studentene overhode ikke blir oppmuntret til det? De føyer seg bare pent inn i veilederens forskningsagenda?
  Uansett, jeg skrev om vitenskapsteori og har siden jobbet mye med det, enten direkte eller som utgangspunkt for samfunnsspørsmål jeg er opptatt av. Jeg kan altså en god del om temaet, og fra mitt ståsted skulle jeg nok ønske at ditt fokus og dine vektlegginger var litt annerledes. Jeg tenker som så at den kunnskapen du trekker frem i stor grad er tradisjonell og lett tilgjengelig hvis man er interessert. Jeg vil definitivt mene at det er på tide, selv om folk flest ikke kan så mye om dette svært viktige kunnskapsområdet, at vi som kan likevel bestreber oss på å trekke den vitenskapsteoretiske debatten lenger.

  Du sveiper innom, men jeg savner en dypere redegjørelse angående forholdet mellom forskerobjekt og forsker. Vi har lang tradisjon for å måtte redegjøre for forskerobjektets situering (å plassere gjenstand, fenomen, person eller gruppe inn i en kontekst), men liten tradisjon for å situere forskeren (politikeren, journalisten) selv. Det første fokuset kalles enkel hermeneutikk, det siste for den doble hermeneutikk. Jeg synes det er altfor lite fokus på den doble hermeneutikk både i forskning, politikk og media. Det er som om den doble hermeneutikken bare er noe vi tar for gitt, en type taus og inneforstått kunnskap, en kunnskap som det ikke behøver å snakkes om. Vi har tatt det for gitt så lenge at det nesten kan synes som om vi totalt har mistet problemstillingen av syne, og således at den har begynt å leve sitt eget liv, snart helt utenfor vår kontroll. Det er imidlertid et tema samfunnet kontinuerlig bør ha på dagsordenen, men særlig i våre dager da vi undergår enorme endringer.

  Du har i flere ulike sammenhenger skrevet om Foucault, eller rettere, nevnt Foucault. I tekstene dine på bloggen sier du typisk a, og aldri b. Vanvittig irriterende for meg 🙂 Kanskje du vil at vi skal kjøpe bøkene dine.. 🙂 Fair enough, men jeg maser litt likevel, mest fordi jeg har lite lyst til å bruke tid på tykke bøker, når jeg bare er ute etter bestemte elementer. Og det elementet jeg er særlig ute etter er en utdypning av det du bare gir en bitteliten smakebit på i teksten din når du sier: «Hypotesen er at bruddene mellom hver tidsepoke er så markant, at de tre kunnskapsfeltene har mer til felles med hverandre enn sine egne forgjengere. Dette er radikalt, fordi det utfordrer vitenskapens framskrittsfortelling. Tilsvarende i Overvåking og straff, der Foucault i løpet av de første sidene skaper en tydelig kontrast mellom to påfølgende strafferegimer. På lignende vis bruker jeg et komparativt grep i Fra evig vekst til grønn politikk, ved å belyse tre diskurser og hva slags virkeligheter de leder i retning av.» Her sier du bare a, b glimrer med sitt fravær. Det ville være veldig morsomt å lese en tekst der du redegjør for dine konklusjoner etter formodentlig å ha brukt Foucaults forskningsstrategier: systemkontrastering og genealogisering for å anlegge program for en ny grønn politikk. Nevnte forskningsstrategier har jeg lest om i Espen Schaannings glimrende redegjørelse for Foucault og hans forskningsstrategier i boken «Vitenskap som skapt viten». Schaanning er utvilsomt vår fremste ekspert på Foucault og jeg tenker forøvrig at alle som jobber med disse nye forskningsstratgiene kanskje bør ta utgangspunkt i hvordan eksperten bruker begrepene?

  Vel.. Det er dype og omfattende greier dette, vanskelig å vite om jeg treffer med kommentaren min, om du forstår hva jeg mener? Jeg synes i alle fall det er flott at du er engasjert i disse tingene!

  • Jeg innser at jeg aldri kom meg til å svare denne kommentaren. Eller, mer presist: vi tok diskusjonen på Facebook, med den konsekvens at jeg aldri kommenterte her… Bedre sent enn aldri, håper jeg 🙂

   Først av alt den doble hermeneutikken, dvs at forskeren synliggjør og reflekterer over sine erfaringer, posisjon(er), synsvinkler, tolkninger, begrepsbruk osv. Dette har alltid vært viktig for meg, men min holdning til temaet har blitt justert på veien.

   Ved starten av mitt doktorprosjekt (i 1996) ønsket jeg sterkt å skrive refleksivt. Jeg var imidlertid usikker på hvordan det best kunne gjøres, og tok derfor en beslutning om et dristig eksperiment. I starten av avhandlingsarbeidet skrev jeg en naivistisk tekst, som uendret skulle limes inn i den fullførte avhandlingen. Min tanke var at dette var en ærlig måte å skrive refleksivt på: Ikke en rasjonalisering som tilføyes i etterkant, men en blottleggelse av mine tankespor i forkant. På disputasen fikk jeg en god del bank for det eksperimentet – men, som jeg slo fast: hvis jeg skulle gjennomføre et slikt eksperiment, kunne jeg ikke fem år senere endre teksten eller ta den bort. Det ville vært å feige ut, og det ville jeg ikke.

   Hvorfor valgte jeg å gjøre det på denne måten? Det handlet nok mest om at jeg ikke tror på at det er mulig med en ærlig «refleksjon over refleksjonen» underveis i en vitensprosess. For hver nye ting vi tilegner oss forskyves blikket vårt, og når en beveger seg videre blir samtidig noe borte. Om vi dagen etter en ny erkjennelse skal skrive ny tekst, vil vi for lengst være inne i en rasjonaliseringsprosess der horisonten vår har forflyttet seg.

   Med tiden ble et annet moment tilføyd, nemlig en tanke om at selve kravet om refleksiv skriving leder i retning av et krav om evig selvgransking – der vi helst skal reflektere over refleksjonene over refleksjonene osv i det uendelige. I det vi innser dette, innser vi også at kravet om at vi skal bekjenne og blottlegge oss, er en praksis med nære koblinger til maktens virkemåte i det katolske skriftemålet, i psykoanalysen og så videre.

   Forrige avsnitt er et eksempel på en forskyvning i min tenkning, som jeg grublet mye over for rundt 14-15 år siden. Jeg holdt et foredrag om det ved NTNU, rundt 2006/07 vil jeg tro. Akkurat der og da hadde jeg gravd meg inn i temaet, og på veien innsett at jeg ville dra en grense mot et altfor sterkt krav om å skrive refleksivt. Skulle gjerne lest manuset på nytt nå, men finner det ikke. Slik får jeg ufrivillig fram et poeng: Mitt valg om å tone dette aspektet ned, og dermed begrense innflytelsen fra den doble hermeneutikken, var kanskje det samme den gang som det er nå. Men sikker kan jeg jo ikke være.

   Når jeg de senere årene har skrevet fire bøker, har jeg situert forfatteren i innledningskapitlet, underveis der det har framstått som relevant, samt tidvis ganske grundig i fotnoter. Jeg har m.a.o ikke forlatt den refleksive skrivemåten, bare tonet den ned. Samtidig er jeg helt enig i at en viss form for situering av den som skriver/ytrer seg, er noe som bør etterstrebes.

   ps! Hele dette svaret på ditt spørsmål, kan jo faktisk leses som en situering med tilhørende refleksjon.

  • I tillegg til mitt forsøk på refleksjon over refleksiv skriving, tar jeg med noen mer konsise presiseringer:

   1) Vitenskapsteori er viktig, på samme vis som metode og substansiell teori er viktig – men felles for alle disse er at dersom en graver seg langt ned i dem, blir det mindre tid til overs til det viktigste, nemlig å skape kunnskap om virkeligheten. Vi står alle overfor avveininger over hva vi skal bruke mest tid på.

   2) Som forsker har det aldri vært min intensjon å kopiere Foucault (til det er han og jeg for ulike). Derimot har jeg latt meg inspirere av hans begreper, perspektiver, forskningsstrategier osv, og skapt mine egne prosjekt ut av det. Å la seg inspirere, ikke kopiere; en viktig nyanse.

   3) En viktig ting jeg har til felles med Foucault, er at vi avstår fra drømmen om å lage et fullstendig, avsluttet verk. Isteden verdsetter vi at et forskningsbidrag kan fungere som et «statement», som belyser, problematiserer, skaper vibrasjoner og inspirer til tenkning, debatt og nye undersøkelser.

   4) Det er feil at jeg har forsøkt «å anlegge et program for grønn politikk». Mitt prosjekt har vært å åpne et refleksjonsrom rundt dimensjoner, brytningspunkt og muligheter i det grønne feltet. Det jeg belyser leder ikke til konklusjoner eller oppskrifter. Den biten overlater jeg til leseren/brukeren, som kanskje (og kanskje ikke) kan bli inspirert av det jeg skriver.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s